Thursday, March 28, 2013

JT9 pushing the limits

As far as I can see the propagation today is very poor. That means we can now push JT9 through the limits.
This is the time to see what JT9 is capable of. And yes, it was extremely difficult to make QSO's this evening with  JT9 on 30m. I tried with about 5W at first but couldn't make it despite seeing traces from Italy and Austria I turned the power up to 10W and was just able to make it to OE6ASG. See the weak trace on the waterfall. The strong trace is from IK4IDF, I suppose he is having big QRM as it is difficult to reach him, I tried but despite his strong signal he couldn't decode my signal well enough to read his own report back. Now, I saw some very weak traces later as well, just see, no decode. I tried to improve by setting the 350Hz CW filter on the listening frequency and PREamp on. I managed to decode VE3VA and KE1AF but no spots and no QSO possible after a few tries.

I wonder what is going to happen this weekend in the CQWW WPX SSB contest? Besides the poor propagation second day of the contest is easter sunday and I think there will be less activity on the bands because of that. I certainly will be not on the radio over the day sunday except may be late that evening. Goal this time is to make as many QSO's as possible for points in the local VERON departments competitions The chance to work DX is minimum I think. This will be the last contest this first season, I will dismantle my horizontal loop to set it up in November again.

Zo ver ik kan zien zijn de condities vandaag echt heel erg slecht. Dat betekend dat we nu JT9 eens heel goed kunnen testen. Nu kan JT9 is zich echt goed bewijzen en laten zien wat het waard is. En ja, QSO's maken ging echt moeilijk vanavond op 30m. Ik probeerde eerst met 5W maar helaas ondanks het goed decoderen van Italië en Oostenrijk kreeg ik geen contact. Omhoog naar 10W dan maar en zowaar het lukte met veel moeite met OE6ASG. Kijk maar eens naar het zwakke signaal in de waterval. Het sterke signaal is IK4IDF die waarschijnlijk veel last van QRM heeft want het was erg moeilijk hem te bereiken, ik probeerde het en hij kwam ook terug met een rapport van -21dB maar zijn eigen rapport kon hij niet decoderen dus geen QSO. Nu zag ik later ook nog een paar heel zwakke signalen, alleen zien want decoderen deed WSJT het niet. Om wat verbetering te proberen heb ik het 350 Hz CW filter op de luister frequentie gezet en de ontvangst versterker aan. Nu decodeerde ik VE3VA en KE1AF, maar na diverse pogingen helaas geen QSO of spot.

Ik vraag me af wat er dit weekend gaat gebeuren in het CQWW WPX contest? Naast de slechte propagatie is zondag ook nog eerste paasdag. Dat betekend waarschijnlijk minder aktiviteit op de banden hierdoor. Ik zal zeker niet op de radio te horen zijn zondag overdag, heel misschien nog laat in de avond. Doel deze keer is het maken van zoveel mogelijk QSO's voor punten in de VERON afdelingscompetitie, DX kunnen we met deze propagatie toch niet veel verwachten. Dit is ook zoals altijd voor mij het laatste contest van dit eerste seizoen, ik zal hierna mijn horizontale loop weer afbreken en in November weer opbouwen.

 

Sunday, March 24, 2013

A successful JT9 evening

I was not having a good time last week, especially with the hobby but also personally. I felt ill but after visiting the doctor all things are getting better. Now, this afternoon I decided to monitor JT9 with WSJT-X. It's possible now with the build in PSKreporting ability. I discovered that on 20m it's a european/USA party overall. Traces enough and a lot of activity on just 200Hz!! I didn't have time to be at the radio/computer this afternoon. Early in the evening I had some time and switched over to 30m. What a difference, no traces. Then after some monitoring VK7BO popped up, I worked him remote and was wondering what my own power output was. So I went upstairs and saw the PWR meter between 0-5W...so....2,5W. I couldn't believe my eyes. I wish it was true but...our little daughter Anneli has been pushing buttons again. After all it was about 10W output. Not bad after all, but I think the contact could be made with less then QRP.

Afgelopen week ging het allemaal niet zo best met de hobby en met mij. Ik voelde me ontzettend ziek maar na een bezoek aan de dokter gaat het nu weer berg opwaarts. Deze middag besloot ik maar eens JT9 te monitoren met WSJT-X. Dat is mogelijk sinds er nu een optie in zit om ontvangen stations naar PSKreporter te sturen. Ik ontdekte zo dat op 20m het voornamelijk een europees/USA feestje is. Signalen genoeg op een stukje van maar 200Hz!! Ik had helaas geen tijd om fysiek achter de radio/computer te zitten. Vroeg in de avond had ik wat meer tijd en schakelde ik over naar 30m. Wat een verschil, geen signalen. Na een tijdje monitoren zag ik VK7BO ineens. Ik werkte hem op afstand (via splashtop) en vroeg me af wat ik zelf nou voor vermogen gebruikte. Dus toch maar snel even naar boven gelopen en zag dat de power meter tussen de 0-5W in stond.....2,5W dus. Nee, ik kon mijn ogen niet geloven. Was het maar zo.....onze kleine QRP Anneli had weer en paar knoppen ingedrukt. Achteraf werkte ik met ongeveer 10W. Ook niet gek natuurlijk, maar ik denk dat het contact ook gelukt was met minder dan QRP.

 

Closed Google AdSense on my blogs

Last week I got a message from the Google AdSense team that they are closing my account due to invalid activity. It was just after I closed the ability for "anonymous" users to leave a message after I got about 10 spam  comments a day. So unfortunate as I was able to earn 70 euro last year which I used to buy the glassfiber pole for the 1/4 wave 40m vertical and for future antenna experiments. They couldn't tell exactly why they closed the account, I did make a complain and told them about the "anonymous" shutdown. But I got a message that they closed the account forever. In my opinion I think someone did click a lot on my google adverts on purpose after not being able to post one or more of the spam comments. So, I assume I'm a victim of so called click fraud.

Afgelopen week kreeg ik een e-mail van het Google AdSense team dat ze mijn account sloten vanwege ongeldige activiteit. Dat was net nadat ik de mogelijkheid had uitgeschakeld voor "anonymous" (onbekende) lezers om een reactie te geven nadat ik ongeveer 10 spam reacties per dag kreeg. Jammer, want afgelopen jaar kreeg ik ongeveer 70 euro van Google at ik gebruikt heb om de glasfiber mast te kopen voor de 1/4 golf 40m verticale antenne en voor toekomstige experimenten. Helaas konden ze niet precies vertellen waarom precies ze mijn account sloten. Ik heb direct een klacht ingediend en erbij vermeld over de kortgeleden gemaakte "anonymous" uitschakeling. Daarop kreeg ik als antwoord dat mijn account voor altijd uitgeschakeld zou zijn. Volgens mij is er gewoon iemand geweest die geen spamberichten meer kwijt kon bij mij en expres google adverenties vaak aangeklikt heeft. M.a.w. ik denk dat ik slachtoffer ben geworden van klik fraude.
Wednesday, March 20, 2013

A unsuccessful JT9 evening

Being at the wrong place at the wrong time, that was the feeling. Despite the good propagation my try to make contacts with the newest WSJT-X on 30m was unsuccessful. After calling numerous times on 10.131 MHz I stopped not decoding anything and not been decoded by anyone. However moving up to JT65A was a whole other story . There was a lot of activity there and I was immidiatly spotted bij VK3AMA. Made a QSO with A61BK who had a very strong signal. After calling CQ a couple of times made a QSO with G3YSK. And that was the end of game. No time anymore, game over. Hopefully I have a few minutes more in the CQWW WPX SSB at the end of this month.
Op de verkeerde plaats en de verkeerde tijd had ik het gevoel. Ondanks de goede propagatie was mijn poging tot het maken van verbindingen met de nieuwste WSJT-X op 30m niet erg succesvol. Na een aantal keren CQ geven op 10.131 MHz ben ik maar gestopt zonder het decoderen van iets of dat ik gedecodeerd werd door iemand. Maar het omhoogdraaien naar de JT65A frequentie gaf een heel ander beeld. Een hele hoop aktiviteit en ik werd onmiddelijk gespot door VK3AMA. Maakte een QSO met A61BK die een sterk signaal had en daarna nog met G3YSK na een paar keer CQ roepen. En dat was dan weer het einde van het spel. Geen tijd meer, game over. Hopelijk heb ik wat meer tijd eind deze maand in de CQWW WPX SSB.


Saturday, March 9, 2013

European Radio Amateurs' Organization

In red members till now.

Through some research I made for the QSL Code Of Conduct blog I came across this initiative.

EURAO is founded (2009) with the vocation of grouping all those associations in the old continent, and even around the world, which can not belong to IARU (because its own limitation of only one association per country). The establishment of a Promoters Committee, initially constituted by the associations Union des Radio-Clubs et des Radioamateurs (France), Centro Italiano di Sperimentazione ed Attività Radiantistiche (Italy) and Federación Digital EA (Spain).

EURAO is intended to be a meeting point for all those independent radio amateurs' associations around the world, mainly from Europe, interested in sharing their activities and experiences, making up common services, working together in new projects and, of course, lobbying Public Administrations.
Also individual members from any country are welcome. In fact, they are for whom this project makes sense.
Federation of associations will be, finally, the legal form of EURAO. Meanwhile, all member associations establish thePromoters Committee, whose mission is to take steps to fully legalize the organization. To be part of this Committee, the joining agreement should be signed. More than one association per country is allowed.
As usual, daily operations are managed by an elected Board of Directors and some simple rules approved.
More info:

European Radio Amateurs' Organization

EURAO is bedoeld als ontmoetingsplaats voor al de onafhankelijke radioamateur organisaties in de wereld, meestal uit Europa, die geïnteresseerd zijn in het delen van hun activiteiten en ervaringen.  Dat gebeurt door het organiseren van gemeenschappelijke diensten, samen te werken in nieuwe projecten en uiteraard het lobbywerk bij openbare administraties. Dit is vooral interessant voor organisaties die geen lid van de IARU kunnen worden omdat er maar 1 organisatie per land lid kan zijn.
Maar ook individuele leden, van welk land ook, zijn welkom. In feite is het precies voor hen dat dit project zin heeft.
De Federatie van verenigingen zal uiteindelijk de wettelijke vorm van EURAO zijn. Ondertussen zijn het alle verenigingen die lid zijn het Promo Comitee, die er zorg voor dragen acties te ondernemen om de organisatie volkomen wettelijk te maken. Om deel uit te maken van dit comitee moet een lidmaatschapsovereenkomst ondertekend worden. En er is meer dan één vereniging per land welkom.
Zoals gebruikelijk worden de dagelijkse activiteiten geleid door een verkozen Raad van Bestuur en worden enkele eenvoudige regels goedgekeurd.

Wednesday, March 6, 2013

ARRL DX contest, running out of time

K0RF at K3LR in 2003
It was beautifull weather Sunday, sun shining almost whole day. I spend most of the time today with my family in the garden and around the house. The choice to do this and not contesting was easy, I never want a horror scenario like the guy in this story. Anyway, the ARRL DX SSB contest was the first contest I ever did on the amateurbands in 2006. So I still have some weakness for it and if possible participate. Back in 2006 made 100 QSOs, a highlight for me that time and it was the reason to get a computer log program to do the logging digital from that time on. I luckely had a hour to spend on the radio in the late afternoon and decided to try QRP with 5W. It went well on 10m and 15m, and a struggle on 20m, this last band was full of strong european stations covering any other DX stations. I made 20 QSOs QRP with as best DX K0RF from Colorado, a distance of  7750km. I aimed for 25 contacts and had tried for another half hour in the evening. But with QRP I had less luck. I was running out of time and decided to go to 100W in the last 10 minutes I could spend. It went a lot easier and made 5 QSOs in 10 minutes. Just enough to get 1 point for the dutch VERON section competition.

Het was geweldig weer afgelopen zondag, de zon scheen bijna de hele dag. Eigenlijk heb ik de meeste tijd doorgebracht met mijn familie buiten in de tuin en rond het huis. De keuze om dat te doen was snel gemaakt, ik wil toch echt niet in een horror scenario terecht komen zoals deze amateur. Maar goed, de ARRL DX SSB contest was het eerste contest waar ik aan mee deed als zendamateur in 2006. Dus heb ik er nog altijd een zwak voor. In 2006 maakte ik 100 QSO's en het was voor mij wel duidelijk dat ik toen de stap moest maken naar een computer log. Gelukkig had ik toch nog de kans om laat in de middag een uurtje te spenderen aan de radio en besloot QRP met 5W te gaan proberen. Dat ging best wel goed op 10m en 15m, op 20m ging het moeilijk voornamelijk omdat de band vol zat met zeer sterke europese stations die alle zwakkere signalen aan de kant drukten. Ik maakte 20 QSO's QRP met als beste DX K0RF uit Colorado, een afstand van 7750km. Ik had als doel 25 contacten en probeerde nogmaals een half uurtje 's avonds. Maar helaas met QRP ging het niet zo best, ik kwam eigenlijk tijd tekort. De laatste 10 minuten heb ik besloten om 100W te gaan gebruiken en ik maakte toen nog 5 QSO's.  Net genoeg voor 1 punt in de VERON afdelingscompetitie.


Saturday, March 2, 2013

Sked

When I cycled home this afternoon I met PC7B Bram on the 70cm Delfzijl repeater. We had a nice QSO which feels like the way home is a lot shorter. Sked is a shortened version of Schedule. I didn't realize that, call me stupid but I thought it was a typical HAM radio code. We make a "sked" and it's amongst radioamateurs also used in the Netherlands within the dutch language. So, PE1BVQ Hans and I made a sked as we never spoke each other via radio. Hans is one of the most loyal followers of my blog and we e-mail regularly. We finally did succeed friday evening on 80m LSB and made a nice long "ragchew" QSO. Besides that we had some German stations in there as well which was a good exercise for my german language speech. I ended this evening meeting PC7B Bram again, this time on 80m as well. Despite I didn't make real DX today I enjoyed the chats with my radiofriends, another aspect of the hobby!

Toen ik naar huis fietste vanmiddag had ik een leuk QSO met Bram PC7B via de repeater van Delfzijl. Het maakt de weg naar huis een stuk korter naar mijn idee. Sked is een verkorting va Schedule(Afspraak). Weet ik veel, ik dacht dat het een typisch radioamateur afkorting was. Tenslotte gebruik je het in het Nederlands ook als je even een afspraak wilt maken met een andere radioamateur. Dus PE1BVQ Hans en ik maakten even een sked omdat we al een paar keer geprobeerd hadden maar tot nu toe nog nooit met elkaar gesproken hadden via de radio. Hans is misschien wel de meest trouwe volger van mijn blog op dit moment en we e-mailen regelmatig. Eindelijk hadden we succes vrijdagavond op 80m LSB en we maakten een gezellig QSO. Daarnaast hadden we nog wat Duitse stations tussendoor wat ook weer goed was voor m'n duits spreken iets wat ik eigenlijk nooit doe. Ik eindigde de avond met, jawel PC7B maar nu op 80m. Ondanks dat ik geen echte DX gewerkt heb vandaag had ik wel veel plezier met mijn radiovrienden. Weer een ander aspect van de hobby.