Monday, July 28, 2014

PACC 2014 results


I managed to get a 4th place in the SO-ALL LO SSB section of the PACC 2014 (155 participants in this most popular section). Not a bad score but if you compare it to the score from PH0AS it's not enough yet.  It's incredible PH0AS has a reduction of 3% only. I guess that's why he's number 1 ;-). I really try to make as little errors as possible but it seems I have to do better. Well, I'll try next year.

All scores can be found here.

Het is me gelukt om een 4e plaats te behalen in de "enige operator alle banden laag vermogen SSB" sectie van de PACC 2014 (155 deelnemers in deze populairste sectie). Geen slechte score maar als je het vergelijkt met PH0AS is het absoluut nog niet genoeg. Het is knap dat PH0AS een reductie heeft van maar 3%. Maar ja je word natuurlijk ook niet zomaar nummer 1 ;-). Ik probeer toch zo weinig mogelijk fouten te maken maar als je dit ziet moet ik nog beter proberen. We gaan het volgend jaar weer proberen.


Friday, July 25, 2014

DKARS magazine

Dutch Kingdom Amateur Radio Society (DKARS) is a new Dutch amateurradio association. All about who and why can be read in their first magazine with articles in both English and Dutch.

They will organize a new Dutch Kingdom Contest every year on the first weekend of June.
A nice initiative.

Link:
http://dkars.nl/pyforum/static/magazine.pdf


Wednesday, July 23, 2014

Bad HF propagation?

When I read some blogs here and there it seems there are no sunspots and bad propagation on the HF bands. Now, I don't have much time to listen out last couple of weeks so what can I tell about it? I knew that some "youngsters on the air" participants from the Netherlands would be on air fridayevening from Finland on both 40 and 20m. It was actually easy to work them on both bands. Since I'm painting the house here there are days that I'm already painting at 4 UTC in the morning just before I have to go working. This morning I was finished early and had 15 minutes to be on the radio. 20m was full of north american signals, most from the west-coast. I heard stations from Oregon, Washington, Arizona and some others with sometimes S7-9 all in SSB! I wouldn't call that bad propagation! The only QSO I made was with N8MAS Mark from Ohio. The eQSL card has already been received...

Als ik sommige blogs lees dan moet ik geloven dat er geen zonnevlekken meer zijn en dat de propagatie op  HF erg slecht is. Nu heb ik de laatste weken niet zoveel tijd gehad voor de radio dus wat kan ik er over vertellen? Ik wist dat er een paar Nederlandse deelnemers aan "youngsters on the air" in de lucht zouden zijn vanuit Finland vrijdagavond op 40 en 20m. Ze waren eigenlijk zeer gemakkelijk te werken op beide banden. Omdat ik het huis aan het verven ben zijn er dagen dat ik erg vroeg aan het werk ga (6 uur lokale tijd). Deze morgen was ik op tijd klaar met wat ik wou doen. Ik had nog een kwartiertje voor de radio. 20m zat vol met signalen uit noord amerika de meeste vanuit de westkust. Ik hoorde o.a. Oregon, Washington, Arizona en een aantal andere staten met signalen van soms S7-9! Ik zou dat niet echt slechte propagatie noemen! Het enige QSO dat ik maakte was met N8MAS Mark uit Ohio. De eQSL kaart heb ik ondertussen al ontvangen...


Wednesday, July 16, 2014

FYG/P

Not being able to do much radio lately. Too much other things in life. I was at home at lunchbreak due to circumstances and had 10 minutes to do some radiohobby. I encountered Hans LA/PA3FYG/P on a quiet 40m band. Hans was working with a FT-897, 40W and a 10m long wire antenna from LARL-061 (were ever that is?) Hans is a inspiration for many SOTA, PAFF and COTA activators and chasers in the Netherlands. He's one of the guys behind the PAFF and COTA program here.

Niet veel aan radio gedaan de laatste tijd, teveel andere dingen te doen. Ik was tussen de middag even thuis en had 10 minuten voor de radiohobby. Ik kwam Hans LA/PA3FYG/P tegen op een rustige 40m band. Hans werkte met een FT-897, 40W en een 10m lange draad antenne vanaf LARL-061 (waar dat ook moge zijn?) Hans inspireert veel SOTA, PAFF en COTA activeerders en jagers hier in Nederland.  Hij beheerd samen met Lars PH0NO de sites van PAFF en COTA hier in Nederland.

Friday, July 11, 2014

Feeling like a amateurradio LID

Lid...a term used in amateur radio to denote a poor operator; one who is inept at the practice of the art.

I was up early this morning. That gave me some time for radio. With sleep in my eyes I tuned the Icom-706 and received a lot of USA stations on 20m, all ragchewing no one calling CQ. 17m was complete dead and on 15m there was a booming signal from A41KJ. Although his signal was almost S9 he could not copy me, strange! Probabely he had a lot of QRM on his side? But I did not care about that, there will be another A41 station that does hear me. So I came across the 40m band and encountered a almost continue CQ DX from a swedish station. Finally someone that was calling CQ with a decent signal on a band that was very quiet. So a give him my call, no reaction. Give him my call the second time. He came back telling me he is calling for DX and that means no stations from the same continent. This morning, after being a radio operator for 35 years a was feeling like a complete amateurradio LID.

For those unaware, a "lid" in ham radio speak means someone with very poor operating technique. As in an inept, newbie ham. Or an experienced op that comes across like a newbie. According to multiple ham radio sources, speculation is that the term originated from wired telegraphy.


LID...is een term gebruikt in amateurradio taal om een iemand te benoemen die compleet ongeschikt is als amateur radio operator.

Ik was vroeg op vanmorgen. Dat gaf me wat tijd voor de radio. Met slaap in mijn ogen de Icom-706 aangezet en rond gedraait. Op 20m hoorde ik veel Amerikanen en een enkele VK. Allemaal met elkaar gezellig aan het praten niemand riep CQ. 17m was compleet dood op dat moment en op 15m was maar 1 keihard signaal van A41KJ. Alhoewel zijn signaal bijna S9 was kreeg hij mij niet mee, vreemd! Waarschijnlijk veel last van QRM aan zijn zijde? Maakt niet uit, er zijn meer A41 stations die me wel kunnen horen. Dus uiteindelijk beland op de 40m band. Daar kwam ik een bijna continu CQ DX van een zweeds station tegen. Eindelijk een station die CQ roept op een zeer rustige band met een goed signaal, dus ik geef mijn call maar geen reactie. Nog maar een keer roepen en ja reactie, ik moest ophouden met roepen wat hij riep DX en dat betekend dus stations buiten zijn eigen continent kreeg ik te horen. Deze morgen voelde ik mij na 35 jaar radio operator te zijn een complete amateurradio LID.


Voor iemand die het nog niet weet. Een "LID" in amateurradio taal is iemand die een heel slechte operator is. Vaak een nieuwe operator of iemand met weinig ervaring. Soms ook moedwillig. Volgens meerder bronnen komt het woord uit de tijd van de oude telegrafie met draden.


Sunday, July 6, 2014

Digital modes QRP 2014 first half year results

I decided to do digimode in 2014 exclusively QRP. That means 5W or less power. So far the results are promising. I didn´t expect I would work new ones (DXCC) with that low power but I did, Afghanistan and Fernando de Noronha were 2 all time new ones. Actually I almost made worldwide contacts with only 5W and JT modes. To view the results so far I uploaded the digital log into Qscope a online log analyzer. QScope is able to make a map, so you can easily see what I've worked here.

Rest of stats: 103 QSOs, 98 different callsigns, 17 CQ zones, 21 ITU zones, 39 DXCCIk besloot digimode in 2014 uitsluitend QRP te doen. Dat betekend 5W of minder vermogen. To nu toe vallen de resultaten me erg mee. Ik had niet verwacht nieuwe landen te werken (DXCC) met zulk laag vermogen, maar het is wel gelukt, Afghanistan en Fernando de Noronha waren 2 totaal nieuwe DXCC. Eigenlijk heb ik al bijna wereldwijde contacten gemaakt met 5W en JT modes. Om de resultaten te bekijken heb ik het digitale log maar eens in Qscope gezet. QScope kan een leuke landkaart maken met de contacten er in dus kun je gemakkelijk zien wat ik gewerkt heb hier.

Rest van de statistieken: 103 QSOs, 98 verschillende callsigns, 17 CQ zones, 21 ITU zones, 39 DXCC

Thursday, July 3, 2014

Event of the year!

Yes, 3 July is the event of the year. Always for us since the last 4 years. Our little girl her birthday. So I was at home today and had WSPR running on 6m. I hoped for a spot from G3XBM but didn't see him and he didn't see me. I did see the 1W signal from fellow blogger PC4T, something that happened before. He didn't see my 1W signal. I guess that's the difference between living in a dense populated area and living at the country site. Best DX was 4X1RF (3202km), although I didn't spot him. No transatlantic spots again.

Ja, 3 Juli is altijd de gebeurtenis van het jaar. Dat is altijd zo voor ons de afgelopen 4 jaar. Onze dochter is dan jarig. Dus ik was vandaag de hele dag thuis en had WSPR op 6m aanstaan. Ik hoopt op een spot van G3XBM maar helaas werd ik niet gezien en ik zag hem ook niet. Ik zag het 1W signaal van mede blogger PC4T wel maar hij mij niet, iets wat al eerder is voorgekomen. Waarschijnlijk het verschil tussen het leven in een dichtbevolkt gebied en een dunbevolkt gebied zoals noord-groningen. Beste DX was 4X1RF (3202km), alhoewel ik hem niet terug zag. Geen transatlantische spot helaas.Wednesday, July 2, 2014

6m WSPR at night


WSPRing 6m last night with 5W (WSPR QRO sorry). I hoped for some transatlantic spots but ended with these 2 spots. I think some of you think this is getting a bit dull, but for those that are familiar with the 6m band it is interesting. Especially the spot from OH7AI at approx sunrise. The path to HB9TJM was reciprocal so a QSO would have been possible via JT mode,

WSPR 6m afgelopen nacht met 5W (QRO voor WSPR sorry!). Ik hoopte op trans atlantische spots maar uiteindelijk werd ik maar door 2 stations gezien. Sommige lezers zullen dit hele gedoe wel saai vinden. Maar voor degene die op de hoogte is van 6m en de propagatie mogelijkheden is het wel interessant. Vooral the spot van OH7AI op de tijd dat de zon ongeveer opkomt denk ik. Het pad naar HB9TJM was reciproke dus een QSO was in theorie mogelijk met JT mode.


Tuesday, July 1, 2014

Bingo!After more then a week monitoring for hours on JT and WSPR on 6m I finally made a complete QSO with Portugal late in the evening. It seems most of the evenings I could copy portugal on 6m JT65. Although WSPR is, besides PA0O who's living near to me, complete dead here at that time. I think with the bad propagation we encounter lately on 6 this is a nice accomplishment with 5W QRP. Speaking of accomplishments, PE1BVQ Hans mounted a V2000 antenna as wel at home. We tried to see each other on JT65 last week (distance 200+ km?) both with QRP 5W. I actually decoded Hans his signal with -20dB, unfortenately only one time and he did not see me. Probabely aircraft scatter although I saw no doppler on his signal.

Na meer dan een week monitoren van de JT en WSPR frequenties op 6m maakte ik eindelijk een compleet QSO met Portugal. Het schijnt dat er toch bijna elke avond condities zijn want ik kan Portugal hier bijna elke avond ontvangen op JT65. Alhoewel WSPR, behalve PA0O die hier vlakbij woont, helemaal dood is rond die tijd. Gezien de slechte condities op 6 de laatste tijd lijkt me dit toch een mooie prestatie met 5W QRP. Over prestaties gesproken, PE1BVQ Hans heeft ook een V2000 antenne op het dak gezet. We probeerden elkaar te zien op JT65 afgelopen week (afstand 200+ km?) beiden met 5W QRP. Ik heb Hans gedecodeerd met -20dB, helaas maar 1x en hij zag me niet terug. Waarschijnlijk toch vliegtuig scatter alhoewel er geen doppler op het signaal zat.